อาสาสมัคร

มูลนิธิ เอิร์ธ อะเจนด้า (Earth Agenda Foundation) 

มาเป็นพลังสานต่อความหวังของการอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
ปกป้องสัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเรา
เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าด้วยความมั่นคงและยั่งยืนที่เป็นของพวกเราทุกคน